Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Näme üçin kompaniýamyzy saýlamaly?

Biz 15 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi, bir günde 200000 list öndürmek, dürli hil we bäsdeşlik bahasy bilen azyndan bäş görnüşli önümçilik.

Esasy eksport haýsy ýurt?

Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika, Orta Gündogar, Gündogar Aziýa, Westerm Europeewropa.

Nusgalary nädip alyp bilerin?

Takyk spesifikasiýany bize bermegiňizi haýyş edýäris, spesifikasiýaňyza görä size iň gowy bahany hödürläp bileris.

Bahany nädip alyp bilerin?

Nusgaňyzyň hilini barlamaly, bize bu ekspress-e nusga iberip bilersiňiz ýa-da bize nusga suratyny iberip bilersiňiz.

Hilini nädip barlaýarsyňyz?

Bize nusga iberip bilersiňiz, nusgaňyza görä ibereris we synagymyzy size ibereris.

Size sargyt edip bilerinmi?

Bize nusga ibermegiň iň oňat usuly, şol bir nusgany size barlamak üçin iberip bileris, sargyt etmek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, bahasyny barlarys we iň gowy bahany size hödürläris.