dokalan mata

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

1.Haýyk:0.60mm-5.00mm-den
Dokalmadyk tehnikalar: Iňňe bilen gysylan
Ulanyş: Oba hojalygy, sumka, awtoulag, egin-eşik, öý dokma, hassahana, arassaçylyk
Giňligi: 0.914m ~ 3.60m, 1.00m-3.60m aralygy bar
Agramy: 60gsm ~ 1000gsm, 60gsm-1000sm-den
Aýratynlygy: Bakteriýalara garşy, çekmä garşy, statiklere garşy, dem alýan, ekologiýa taýdan arassa
Şahadatnama: CE, FDA, Oeko-Tex Standard 100, Alibabadan zawod barlagy

2. Ulanyş
. sanitariýa matalary;
(2) Öý bezegi üçin dokalan matalar: diwar stikerleri, saçaklar, listler, düşek ýorganlary we ş.m .;
.

3.Biziň emlägimiz:
1. Reňk we dizaýn islendik görnüşdäki islegleriňizi kanagatlandyryp biler
2. Reňkde we galyňlykda ýokary birmeňzeşlik
3. Iň ýokary termostallyk
4. gasokary gaz geçirijiligi
5. highokary intensiwlik we çeýeligi
6. colorokary reňk çaltlygy we solmaz
7.Fozy gowy we gowy degiň
8.Anti-bakteriýalar, güjüklere garşy, poslama garşy
9. Ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilinýän, gaýtadan ulanylýar

1 (2)

4. Gaplamak we eltip bermek:
Gaplamak: Poli halta ýa-da özleşdirilen paket.
Ibermek: goýum tölegini alandan 15-20 gün soň.

1 (1)

5.Biz hakda maglumat
1.Kärhanany ösdürmek üçin elmydama durnukly hil, amatly baha, wagtynda eltip berýäris.Hil taýdan berk we ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdik.
2. Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis, uzak ýyllaryň dowamynda içerki we daşary ýurtly müşderilerimiz bilen uzak möhletli we dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.
3.Biziň kompaniýamyz "WODE materiallary, hil kepilligi" düşünjesine laýyklykda we ýörelgämiz üçin "hil kepilligi, esasly baha, gyssagly eltip bermek, gowy hyzmat" esaslanýar.

6.Biziň hyzmatlarymyz
1) Gowy hil we amatly baha:
* zawodymyzda önümçilikde 15 ýyllyk tejribe bar.
* zawodymyz köp alyjylar bilen hyzmatdaşlyga eýe.
* dokalan mata önümi giňden ulanylýar, saglyk, zyýansyz.
2) gowy syýasat:
* nusga: bahanyň mazmuny bolsa sargytdan öň mugt nusga.
* baha: köp mukdarda we uzak wagtlap işewür gatnaşyklar amatly arzanladyşymyza eýe bolup biler.
3) hyzmat:
* 24 sagat gözleg hyzmaty.
* önüm täzelenmeleri bilen habar býulletenleri.
* önümleri özleşdirmek: müşderiniň dizaýnyny we nyşanyny kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň