Soňky iki ýylyň “bahalarynyň ýokarlanmagynda” köp kiçi we orta göwrümli ……

Soňky iki ýylyň “bahalarynyň ýokarlanmagy” -da köp kiçi we orta kärhanalar bu basyşa çydap bilmediler we bazar tarapyndan kem-kemden ýok edildi.Kiçi we orta kärhanalaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylygy bilen deňeşdirilende, has tehniki önümleri bolan iri kärhanalaryň täsiri az.Bir tarapdan, iri kompaniýalaryň çig malyna uly isleg sebäpli iri kompaniýalaryň çig mallary köplenç geljegi ulanýarlar.Geljekdäki söwdanyň aýratynlyklary iri kompaniýalara bahanyň ýokarlanmagyndan öňümizdäki birnäçe aýyň içinde çig mal üpjün edijileriniň durnukly çig mal üpjünçiligini satyn almaga mümkinçilik berýär, bu bolsa çig malyň bahasynyň ýokarlanmagynyň kompaniýalara edýän täsirini ep-esli azaldar.Beýleki tarapdan, iri kompaniýalar Öňdebaryjy tehnologiýa bil baglaýarlar we ýokary derejeli önümçilik orta we ýokary bazara gözegçilik edýärler.Önümleriň goşulan gymmaty ýokary, çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy töwekgelçiligine garşy durmak ukyby şübhesiz güýçlidir.

Mundan başga-da, doly bazar bäsleşiginiň we daşky gurşawyň basyşynyň täsiri bilen yza galak önümçilik kuwwaty kem-kemden arassalanýar, bu hem pudagyň tehnologiki taýdan ösmegine itergi berdi, aýakgap pudagy dogry ýola çykdy we öňdebaryjy kompaniýalaryň bazar paýy pudagynda hasam ösdi.Geljekde, bazar ýöriteleşmesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen, Jinjiang aýakgap senagaty zynjyrynyň hili we derejesi amatly şertleri döreder, önümçilik has jemlener we bazar has durnukly bolar.

Aslynda, bazardaky bu tehnologiýa ägirtlerinden başga-da, käbir öňdebaryjy tehnologiýa kompaniýalary egin-eşik öndürmekde eýýäm üstünlik gazandylar.Mysal üçin, “Jiaoyi” içki geýim markasy, ýokary dolanyşyga we pes dolanyşyga ýetmek üçin uly maglumatlar we akylly önümçilik arkaly egin-eşik üpjünçilik zynjyryny üýtgedýär.Öwreniş hatda nola ýakyn.“Xindong Technology” 2018-nji ýylda döredildi. Hytaý Dokma Maglumat Merkezi bilen hyzmatdaşlykda döredilen ultra takyk 3D sanly material simulýasiýa tehnologiýasy matalara sanly tehnologiýadan peýdalanmaga mümkinçilik berýär, kompaniýalara önümiň görkezilişini çalt wirtuallaşdyrmaga we satuwdan öňki nyrhlary azaltmaga kömek edýär. matalar Gözleg we ösüş çykdajylarynyň 50% -i we öndürijiler we marka eýeleri üçin marketing çykdajylarynyň 70% -i gowşuryş siklini gysgaltdy
90%.
Egin-eşik eksporty häzirki wagtda inflýasiýa nokadynda, satuwy höweslendirmek + sowuk gyş eşikleriň sarp edilmegine kömek edýär
Epylyň birinji ýarymynda epidemiýanyň täsirinde egin-eşik senagaty kompaniýalarynyň girdejileriniň 80% -den gowragy azaldy, bu bolsa pudagyň gülläp ösmegine çynlakaý täsir etdi.Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň maglumatlaryna görä, awgust aýynda egin-eşik eksporty geçen ýyl bilen deňeşdirilende 3,23% ýokarlandy, bu aýyň dowamynda oňyn ösüşiň 7 aýyň dowamynda negatiw ösüşden soň täzeden başlamagydyr.
Sentýabr aýynda Söwda ministrligi we Merkezi radio, film we teleýaýlym stansiýasy we “On birinji” goşa festiwal baýramçylygy tarapyndan gurnalan 2020-nji ýyldaky “Sarp ediş mahabaty aýy” çäreleri egin-eşik we dokma pudagynda möhüm ösüş gazandy.Ondan soňky “Double Eleven” we “Double 12” mahabat çäreleri dokma we egin-eşik sarp edilişini artdyrar.Mundan başga-da, Hytaýyň Meteorologiýa Dolandyryşy 5-nji oktýabrda La Niña wakasynyň şu gyşda bolmagyna garaşylýandygyny, bu ekwatorial merkezi we gündogar Pacificuwaş ummanynda anomaliýa suwunyň temperaturasyna eýe bolan we belli bir derejä ýeten sowuk suw hadysasyna degişlidigini aýtdy. intensiwligi we dowamlylygy.Bu gyşyň aşa sowuk howasy gyş eşikleriniň sarp edilmegine uly itergi berdi.


Iş wagty: 25-2020-nji awgust