Iş bilen meşgullanýan döwür

QQ图片20210126103501QQ图片20210126103528QQ图片20210126103538QQ图片20210126103542

Hytaýyň adaty baýramçylygy bolan Bahar baýramy ýakynlaşýar, Iş bilen meşgullanýanlarymyz üçin ýuwaş-ýuwaşdan ýadawlygymyzy duýýarys.Bu ýyl iň uly eksport meselesi, ummanyň ýükleriniň aşa köp bolmagy, müşderilerimiziň import çykdajylary şübhesiz gymmatlady.Afrikadaky ummanyň ýükleri 10,000 ABŞ dollaryndan geçdi, bu bolsa kompaniýamyzyň birnäçe afrikaly müşderisiniň sargytlaryny gijikdirmegine sebäp boldy we Bahar baýramyndan soň sargyt goýmalydy.Companyakynda kompaniýamyz ýük ekspeditorlary bilen aragatnaşygy berkitdi.Iberiş meýilnamalary bolanlar, ýüklemek üçin boş ýerleriň we gapma-garşylyklaryň bardygyny we ibermek isleýän käbir müşderiler üçin öz wagtynda goragy üpjün etmek üçin 2-3 hepde öňünden düzülýärler.Kompaniýamyzyň hyzmaty üçin müşderiler muny hünärli, yhlasly we kämildir öýdýärler.

Bu aýda, ýüklemek üçin her hepde 5-6 sany gapma-garşylygymyz bar.Garşydaşlar gijelerine gelseler-de, işgärlerimiziň ähli harytlarynyň müşderileriň ummany ýüklerini ýitirmezden, ähli harytlaryň konteýnerlere ýüklenmegini üpjün etmek üçin işçilerimiz islendik wagt garaşýarlar.Elbetde, şol bir wagtyň özünde önümleriň hili diňe “wodetex” -iň kepilligi üçin barlagdan we tassyklamadan soň müşderilere iberilip bilner.

Recentaňy-ýakynda gije-gündiz elýeterli bolan ýükleýän ýükleýjilerimiziň aşakdaky suratlaryna serediň.Adingüklemek tertipli we meýilleşdirilen tertipde gurnalýar.Işçilerimiz biziň işimiz bilen gaty hyzmatdaşlyk edýärler.Bu ýerde kompaniýamyz, zähmetiňiz üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn.Işimizi bitireniňiz üçin sag boluň.Springaz baýramyndan soň kompaniýamyzda işlemegi dowam etdirmegiňizi we Bahar baýramçylygy wagtynda gaýdyp barmagyňyzy haýyş edýäris.Size bagtly we howpsuz maşgala arzuw edýäris.

 


Iş wagty: -20anwar-26-2021