Rulon bilen gaplamak.daşyndan dokalan halta bilen polibag sumkasynyň içinde, ajaýyp ……

Rulon bilen gaplamak.daşarky dokalan halta bilen polibag torbasynyň içinde, müşderiniň boş ýerini ýitirmezden ajaýyp kontianer ýükleme yzygiderliligi

Soňky ýyllarda Hytaýyň aýakgap pudagynyň agyr eksport ýagdaýyny çözmek we bäsdeşlige bolan ynamy öwrenmek üçin “Xinlian Shoes Supply Chain Co. Ltd.” we “Shoedu Real Estate Development Co., Ltd.” bilelikde onlaýn we awtonom aýakgap üpjünçiligini döretdiler. zynjyrly geleşik ekosistemasy—— Hytaý aýakgap üpjünçiligi zynjyr söwda merkezi (mundan beýläk “Söwda merkezi” diýilýär).Taslama aýakgap pudagynyň çeşmelerini birleşdirmek, Hytaýyň aýakgap senagaty zynjyrynyň üýtgemegine we kämilleşdirilmegine çuňňur goldaw bermek, aýakgap üpjünçilik zynjyryna gönükdirilen söwda ekosistemasyny döretmek we halkara söwdasy üçin amatly ýer giňeltmek.

Hytaý aýakgap üpjünçilik zynjyrynyň söwda merkeziniň, Wençou · Ruian welaýatynyň Feýun derýasynyň kenarynda, Rui'an daşary ýurt hytaý söwda şäherçesi, Zhejiang welaýatynyň “Kiao” prefiksi bilen ýerleşýändigi we ýerleşýändigi habar berildi. demir ýollaryň, ýokary tizlikleriň we milli awtoulag ýollarynyň “altyn haçy”.Birinji etapda dört esasy köwüş materiallary, erkek aýakgaplary, aýal aýakgaplary we çagalar aýakgaplary ýaly 100,000 inedördül metr töweregi gurluşyk meýdany bar.Şeýle hem, ýörite halkara marka aýakgap sergi merkezi, marka merkezi, tehnologiýa gözleg we ösüş merkezi, üstünlikleri özgertmek merkezi we akylly enjamlar bar. Merkeziň bäş aýratyn ugry, internet meşhurlarynyň göni ýaýlym merkezini, köpçülikleýin döredilen elektron söwdany we birleşdirýär. aýakgap üçin akylly sanly sargyt bazasyny döretmek üçin beýleki senagat goldaw desgalary, şeýle hem azyk merkezleri we uly banket zallary ýaly jemgyýetçilik goldaw desgalary.
Ilki bilen, Hytaý aýakgap üpjünçiligi zynjyry söwda merkezi, “Aýakgap Netkom” aýakgap üpjünçilik zynjyrynyň giňişleýin hyzmat platformasy we “Aýakgap söwdasy” halkara marketing we eksport platformasy bolan “Xinlian E-söwda” tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen iki onlaýn platformany birleşdirýär. Port ”iki platformanyň üsti bilen Söwda merkezine kuwwat beriň, Internet + söwdanyň täze işewürlik modelini guruň, tutuş ulgamy guruň we aýakgap pudagynda çeşme maglumatlarynyň assimetriýasyny çözmek üçin aýakgap senagatynyň ýokarky we aşaky akymyny açyň. .

Ikinjiden, Hytaý aýakgap üpjünçiligi zynjyry söwda merkezi 100,000 inedördül metrlik oflayn fiziki söwda bazaryny gurdy.Söwda merkeziniň esasy binasynyň dördünji gatynda aýakgap sergisi meýdançasy saklandy we her ýyl onlarça sargyt ýarmarkalaryny geçirmek arkaly bütindünýä aýakgap sergi merkezi gurlar., Aýakgap pudagynyň aglomerasiýa ekosistemasyny emele getirmek.Şolaryň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat Ösüş Guramasynyň Şanhaý Global Ylym we Tehnologiýa Merkeziniň we Ruian şäher häkimliginiň güýçli goldawy bilen söwda merkezinde her ýyl iki sany global çäre, Global Light Industrial Products (Aýakgap) geçiriljekdigini bellemelidiris. Hytaý (Ruian) sergi we aýakgap üpjünçiligi zynjyryny satyn almak konferensiýasy.Hytaý aýakgap kompaniýalary we halkara alyjylar üçin söwda nokady döretmek üçin global alyjylary yzygiderli çagyryň, daşary ýurtly müşderileri, uly alyjylary, meşhur markalary we elektron söwda platformalaryny we ş.m. birleşdiriň.

Ahyrynda, Hytaý aýakgap üpjünçiligi zynjyry söwda merkezi, aýakgap pudagyny kämilleşdirmek üçin goldaw nokady hökmünde dört binýady ulanýar.

1


Iş wagty: 25-2020-nji awgust