dokalmadyk insol tagtasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Material:gowy süýümli poliester we ýelim
MOQ:1000 sahypa
Hil:TA, A, B, C, D ýa-da müşderiniň nusgalaryna esaslanýar
Logotip:tagtada logotip çap edip bileris
Reňk:goýy, sary, gülgüne we islendik reňk gowy

Jikme-jiklikler

1. Funksiýa
Aşgazan çydamly we güýçli erginli we güýçli ýelmeşme bilen gowulaşan polistirol rezini öz içine alýan dokalan däl matalar ..

2. Arza
Deri aýakgaplary, sport aýakgaplary, dynç alyş aýakgaplary we sandal ýaly dürli aýakgaplar üçin aýakgap pudagynda ýeke-täk ýasamak üçin ulanylýar.

3. Jikme-jiklikler

Sahypa ýa-da rulon bilen, polýag üçin 25 list ýa-da polýag üçin 50 metr. Müşderileriň islegine görä.  

1

5.Biziň hyzmatlarymyz

müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümleri özleşdirip bileris.ODM we OEM hem hoş geldiňiz

1

6.Biz hakda maglumat
1. Häzirki wagtda önümlerimiz barha köp müşderi tarapyndan kabul edilýär we Hytaý materigi, Günorta Amerika, Japanaponiýa, Hindistan, Päkistan, Italiýa, Günorta-Gündogar Aziýa we käbir Europeanewropa ýurtlary ýaly köp ýurtlarda we sebitlerde meşhurdyr we biziň tarapyndan ýokary baha berilýär. müşderiler.
2.Biziň zawodymyz, Hytaýda uly insole tagtasy, şeýle hem birleşmek üçin lateks zawody.
3.Biziň fabrigimiz ISO9001 şahadatnamasyny, ISO14000 şahadatnamasyny aldy.

2

Sorag-jogap

1. goükleriň hilini nädip üpjün etmeli?
J: ippingüklemezden ozal nusga bereris.Goüküň hilini görkezip bilerler.

2. Uly göwrümli sargytlary kabul edip bilersiňizmi?
J: Hawa, hilini barlamak üçin kiçi sargyt kabul edýäris.

3. Sellýuloza insol tagtasyna nädip sargyt etmeli?
J: Satyn almak üçin sargytyňyzy e-poçta ýa-da faks arkaly iberiň ýa-da proforma hasap-faktura ibermegiňizi haýyş edýäris.Sargydyňyz üçin aşakdaky maglumatlary bilmeli.

1) Haryt maglumatlary-mukdary, spesifikasiýasy (sahypanyň ýa-da rulonyň ululygy, galyňlygy we gaplaýyş talaplary we ş.m.

2) Eltip bermegiň wagty talap edilýär.

3) Maglumat ibermek-Kompaniýanyň ady, Köçe salgysy, Telefon we faks belgisi, Barjak deňiz porty.

4) Hytaýda bar bolsa iberijiniň aragatnaşyk maglumatlary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň