Antistatiki insol tagtasy

Gysga düşündiriş:


 • Galyňlygy:1.25MM, 1.50MM, 1.75MM, 2.00MM, 2.50MM, 3.00MM
 • MOQ:1000 sahypa
 • Iberiş porty:xiamen
 • Tölegiň şerti:Köpçülikleýin önümçiligiň öň ýanynda 30% goýum, BL nusgasyna garşy 70% balans tölenmeli
 • Üpjünçilik ukyby:Günde 20000 sahypa
 • Eltip bermegiň wagty:Sargyt tassyklanylandan 7-15 gün soň
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Haryt

  1.Galyňlygy: 1.25MM, 1.50MM, 1.75MM, 2.00MM, 2.50MM, 3.00MM
  MOQ: 1000 sahypa
  Iberiş porty: xiamen
  Töleg şertleri: köpçülikleýin önümçiligiň öň ýanynda 30% goýum, 70% galyndy BL nusgasyna garşy tölenmeli
  Üpjünçilik ukyby: Günde 20000 sahypa
  Eltip beriş wagty: Sargyt tassyklanylandan 7-15 gün soň

  Jikme-jiklikler

  1. Funksiýa

  Çydamlylygy, çeýeligi we çeýeligi, gowy döwülmegi we gabyk garşylygy gowy.

  2. Arza 

  Howpsuzlyk aýakgaplary, portfel we çemodan tagtasy üçin manly ulanylýar.

  3. Jikme-jiklikler

  Torbada gaplanan ýa-da ýöriteleşdirilen ýa-da agaç paletler bilen gaplanan 25 bölek

  face

  4.Biziň hyzmatlarymyz
  1.) 24 sagat gözleg hyzmaty.
  2.) Önüm täzelenmeleri bilen habar býulletenleri.
  3.) Müşderiniň şahsy durmuşyny we girdejisini goramak.
  4.) Müşderilerimize ýokary hünärli we hünärmen inersenerler we işgärler tarapyndan aýratyn we üýtgeşik çözgüt hödürlenip bilner.
  5.) Önümleri özleşdirmek: OEM & ODM, Müşderini kabul edýäris
  dizaýn we logo.
  6.) Hil kepillendirilýär we eltip bermek wagtynda.

  5.Biz hakda maglumat
  1. Müşderiler üçin ilkinji el zawodynyň bahasy we ýokary hilli kepillik bilen göni üpjün etmek.
  2. ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldyk
  Productshli önümlerimiz ekologiýa taýdan arassa we elýeterli.
  3. Uly mukdar we uzak möhletli iş gatnaşyklary amatly arzanladyşymyz bolup biler

  Sorag-jogap

  1. Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
  J: Biz zawod we duýgur meýdançada özboluşly öndüriji.

  2. Nusga wagtyňyz näçe?
  J: Adatça, 3-5 iş güni.

  3.Haýsy ýoly iberýärsiňiz?
  J: Ekspress, howa we deňiz arkaly ibermek, islegiňize bagly.

  4.OEM ýa-da ODM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  J: Müşderiniň nyşany we gaplaýyş dizaýny bilen OEM we ODM-ni kabul edýäris.

  5. Önümleriňiz daşky gurşaw materiallaryndan ýasalýarmy?
  Önümlerimiziň hemmesi ekologiýa taýdan arassa.

  6.Bize diňe az mukdar gerek, kabul edip bilersiňizmi?
  J: Hawa, synag üçin kiçi sargyt kabul edýäris.

  7: Mysal üçin zarýad alýarsyňyzmy?
  J: Bir stockadaky nusgalar mugt hödürlenip, 1 günde gowşurylyp bilnerkurýer tölegi müşderi tarapyndan tölener.
  Mysal almak üçin aýratyn talaplar, alyjylar tölemelidegişli nusga zarýady.
  Şeýle-de bolsa, nusga tölegi müşderiden soň yzyna gaýtarylarresmi sargytlar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary