Eva bilen dokalmadyk insol tagtasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

1.Ewa bilen dokalmadyk insol tagtasy, köplenç aýakgap insol ýasamak üçin ulanylýar.
Ulanylyşy: Aýakgap Insole
Galyňlyk: Süýümli insol tagtasy: 0.9MM ~ 3.0MM
Eva: 1.0MM ~ 4.0MM
Ölçegi: 0.914M x 1.37M sahypada we 1.00M x 1.50M
Reňk: Eva islendik reňk gowy!
Gule: Super gule ýa-da ak lateks.
Materiallar: Süýümli insol tagtasy gowy süýümden, ak we ýeňilmezden ýasalýar.
Has köp önüm barada maglumat :
galyňlygy 20ft ýüklenýär
1.0MM + 1.5MM 1.0MX 1.5M 6400 sahypa
1.5MM + 2.0MM 1.0MX 1.5M 4550 sahypa
2.0MM + 2.0MM 1.0MX 1.5M 4000 sahypa
Iberiş porty: Sýamen, Hytaý

Jikme-jiklikler

1. ippingük daşamak
1.Bagşy kagyz, bir polýak üçin 25 list we daşynda güýçli plastik paketler bilen.
2. agaç palet bilen gaplap bolýar.
3, MOQ: 500SHET
4, Eltip beriş wagty: doly konteýnerler üçin 7-15 günüň içinde
5, Töleg şertleri: T / T, L / C ýa-da D / P. beýleki tölegler hem elýeterli, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.
6, gowşuryş porty: Sýamen porty, Fujian

alg

2. Funksiýa
1. Çydamly, şekilli boluň, porsy bolmaz.
2. Saglyk üçin gowy zat, gan aýlanyşyna kömek ediň.
3.Gaýyp bolýan, gowy şemalladylýan, Daşky gurşawa arassa, arassaçylyk.(ýokary temperatura üçin deformasiýa ýok)
4.Flýasiýa çydamly, Gury (çyglylyga garşy) saklaň, aýaklaryň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin dargadylýan aýaklaryň der tegmilleri.

3. Logotip hyzmatlaryny çap etmek
1. Islegiňiz boýunça mugt nusgalar bar.gözlegiňize görä.
2. Eliňizde öz nusgaňyz bar bolsa, nusga hiliňizi barlandan soň göçürip bileris.
harytlar, ýükleme suratyny müşderiniň barlagyna ibereris.
3.Tagtada logotip çap edip bileris, “EUROTEX333” nyşanymyz bar.

alg

5. Zawodyň artykmaçlygy:
1.Biz hemişe durnukly hiline, amatly bahasyna, kärhanany ösdürmek üçin wagtynda tabşyrýarys.Hil taýdan berk we ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdik.
2. Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis, uzak ýyllaryň dowamynda içerki we daşary ýurtly müşderilerimiz bilen uzak möhletli we dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.
3.Biziň kompaniýamyz "WODE materiallary, hil kepilligi" düşünjesine laýyk gelýär we ýörelgesimiz üçin "hiliň kepili, esasly bahasy, gyssagly eltilmegi, gowy hyzmat" esaslanýar.

Sorag-jogap

1. Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Biz zawod we duýgur meýdançada özboluşly öndüriji.

2. Nusga wagtyňyz näçe?
J: Adatça, 3-5 iş güni.

3.Haýsy ýoly iberýärsiňiz?
J: Ekspress, howa we deňiz arkaly ibermek, islegiňize bagly.

4.OEM ýa-da ODM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
J: Müşderiniň nyşany we gaplaýyş dizaýny bilen OEM we ODM-ni kabul edýäris.

5. Önümleriňiz daşky gurşaw materiallaryndan ýasalýarmy?
Önümlerimiziň hemmesi ekologiýa taýdan arassa.

6.Bize diňe az mukdar gerek, kabul edip bilersiňizmi?
J: Hawa, synag üçin kiçi sargyt kabul edýäris.

7: Mysal üçin zarýad alýarsyňyzmy?
J: Bir stockadaky nusgalar mugt hödürlenip, 1 günde gowşurylyp bilnerkurýer tölegi müşderi tarapyndan tölener.
Mysal almak üçin aýratyn talaplar, alyjylar tölemelidegişli nusga zarýady.
Şeýle-de bolsa, nusga tölegi müşderiden soň yzyna gaýtarylarresmi sargytlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň