Islendik reňkli poliester dokalmadyk insol tagtasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady dokalmadyk insol tagtasy Material poliester Reňk bar bolan reňk Galyňlygy 1.0mm-4.0mm Ölçegi 1.5M * 1M Düşündiriş has köp poroşok, umumy gatylyk, ýokary çykdajy öndürijiligi Esasan aýakgap insol materialy üçin ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Galyňlygy:1.00mm-4.00mm
Tölegiň şerti:T / T, L / C ýa-da D / P, beýleki tölegler hem elýeterli, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.
Reňk:sary, goňur, gülgüne ýa-da islendik reňk gowy.
Model:eurotex333, wodetex
Iş görnüşi:öndüriji

Jikme-jiklikler

1. Üstünlik
Ajaýyp mata berkligi, suw geçirmeýän çeýe çydamlylyk durnuklylygy.

2. Arza
Soprt aýakgap, sumka we ş.m.

3. Jikme-jiklikler

Galyňlyk

Agram

40GP / sahypa

1.00mm

1.00kg

37400

1,25mm

1.20kg

23700

1.50mm

1.40kg

19700

1,75mm

1.70kg

16900

2.00mm

1.90kg

14800

2.75mm

2.60 kg

10400

3.00mm

3.00kg

8300

1

5.Biziň hyzmatlarymyz

1.Biz bilen habarlaşyň: zerur önümiň mukdaryny, materialy we beýleki talaplary habar beriň.

2. Şertnama baglaşyň: müşderi nusgany tassyklandan soň, kompaniýamyz bilen şertnama baglaşyň.

6.Biz hakda maglumat

1,15 ýyllyk tejribe - 15 ýyldan gowrak wagt bäri ýelim öndürýäris we üpjün edýäris.

2. Hil kepillendirildi - çynlakaý hil barlagyny geçirmek üçin belli bir toparymyz bar.

3. Hünär hyzmaty - işgärleri her ýyl önümler we müşderi hyzmaty boýunça okuwlar gurnaýarys.

1

Sorag-jogap

1.Hyzmatyňyz näme?
J: Ilki bilen, QC her ädimiň PASSdygyna göz ýetirmek üçin çig materialy (ýüz materialy, ýelim we arka kagyzy), PE örtügi, kremniniň örtügi, yzyna gaýtarmak, kesmek üçin gaty berk barlagdan geçer.
Aragatnaşyk wagtynda, her bir satyjy müşderi bilen 12 sagatda wagtynda jogap berer.
Resminamadaky kärdeşimiz degişli resminamalary hünär we wagtynda berýär.
Soňra dokumental işgärlerimiziň kärdeşi müşderi bilen giňişleýin habarlaşar.
Biziň birleşen toparymyz her bir müşderä amatly söwda tejribesini hödürlär.

2.Haýsydyr bir sergä gatnaşýarsyňyzmy?

J: Hawa, ösüşe ýetmek umydy bilen iň täze habarlary we garşydaşlary almak üçin her ýyl Hytaýyň wençzhouou, şang hai, guanç Guangzhouou we quançhouou şäherindäki aýakgap material sergilerine gatnaşýarys.  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň