Gyzgyn eredilen ýelim list aýakgap aýakgaplary we hasaplaýyş materiallary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Material: Süýüm, ýelim
Galyňlygy: 0.60mm-2.00mm
Agramy: hiline, galyňlygyna we ululygyna görä
Reňki: ak we sary
Gaplamak: rulon ýa-da list bilen
MOQ: 1000 sahypa
Ulanylyşy: deri aýakgaplary, syýahat aýakgaplary, soprt aýakgaplary, aýal aýakgaplary

Jikme-jiklikler

1. Önümçilik liniýasy: Önümçilik üçin sekiz setir bar

1

2.Bizde gyzgyn satuw önümleri gaty köp
Süýümli insol tagtasy, eva bilen insol tagtasy, TPU gyzgyn eritme kagyzy, ping pong gyzgyn eritme kagyzy, kagyz insol tagtasy, zolakly insol tagtasy, antistatiki insol, çyzgy tagtasy, dokalmadyk matalar, insol materiallary, TPU gyzgyn eriş filmi.

2

3. Jikme-jiklikler

Sahypa ýa-da rulon bilen gaplanan, adatça polýag üçin 25 list ýa-da rulon üçin 50 metr. Gerek bolsa plastik çap edilip bilner.

3

4. Arza
* Çeýeligiň, tekiz ýeriň aýratynlyklary bilen, taýýar önümçilikden soň gowy howa çalşygy bilen.Güýçli gatylyk we orta çeýeligi.
* Eremek prosesinde temperatura 120-160 dereje, wagt 12-20,
* Temperaturany galyňlyga we ýylylyk geçirijiligine görä sazlamaly.
* Oňa ýelim goýmagyň zerurlygy ýok, gönüden-göni şekilli, ýokary birleşme, döwmek aňsat däl.
* Erenden soň deformasiýa etmek aňsat däl, gaýtadan ulanylýar.
* Erkekleriň we aýallaryň aýakgaplary, Harby aýakgaplar, ylgaw aýakgaplary, daga çykmak aýakgaplary, golf aýakgaplary, sport aýakgaplary, howpsuzlyk aýakgaplary, sumkalar we haltalar we ş.m.

Sorag-jogap

1-nji sorag: insol tagtasy, himiki list, gyzgyn eriş kagyzy öndürýän ýa-da söwda kompaniýasymy?
A1: biz 15 ýyldan gowrak ýöriteleşdirilen insol tagtasy, himiki list, gyzgyn eriş listi öndürýäris, zawodymyzda öz gözleglerimiz bar, önümimizi täzelemegi dowam etdiriň

2-nji sorag: Nusgalary nädip alyp bilerin?
A2: nusgalar gerek bolsa, islegiňiz boýunça edip bileris.nusgalar mugt, ýöne sargyt bereniňizden soň yzyna gaýtarylyp bilinjek transport ýükleri üçin tölemeli.

3-nji sorag: Nusgalar üçin transport ýükleri näçe?
A3: ightük umumy agramyna we gaplaýyş ululygyna we sebitiňize baglydyr.

4-nji sorag: Nusgalary näçe wagt garaşyp bilerin?
A4: Nusgalar 3 günüň içinde eltip bermäge taýyn bolar, nusgalar gyssagly ýagdaýda iberiler we 3-10 günden soň geler.

5-nji sorag: Sargydy nädip goýmaly?
A5: Bir usuly, satyn alyş sargyt maglumatlaryňyzy e-poçta ýa-da faks arkaly iberip bilersiňiz, soň bolsa proforma hasap-fakturasyny edip bileris, soň bolsa goýum üçin tölärsiňiz, soň bolsa önümler taýýarlarys.Anotherene bir ýol, ätiýaçlandyryş kepilligini berip biljek göni Alibaba zakaz edip bilersiňiz, bu has ygtybarly, sebäbi Alibaba üçünji tarap bar, isleg önümleriňizi alyp biljekdigiňize kepillik berýär.

6-njy sorag: productsurdumda önümleriňizi görkezip bilerinmi?Önümleriňize wekilçilik etmek islesem, talaplaryňyz näme?
A6: Häzirki wagtda käbir ýurtlarda agentimiz bar, eger öz ýurduňyzdaky wekilimize isleseňiz, haýsy ýurt we şäherdigiňizi, bir ýylda näçeräk satyn alnan mukdaryňyzy aýtsaňyz, bu ýerleşdireniňizden soň gepleşik geçiriler. biziň bilen ilkinji sargyt.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň