kagyz insol tagtasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Ölçegi:Adatça 1.00mx 1.50m ýa-da müşderiniň islegi boýunça
Hil:555,001,517,608, saýlamak üçin dürli hil
Görnüşi:insol
Agramy:Hiline we ululygyna baglylykda jikme-jiklikler bilen habarlaşyň
Marka:“Moontex”, “otewroteks”
Gaplamak:Bir halta üçin 25 list

Jikme-jiklikler

1.
Termiki görnüş ýa-da häzirki zaman ýokary tizlikli awtomatiki aýakgap öndürýän senagat üçin amatly ýylylyk görnüşi ýa-da beýleki ýokary temperatura amallary sebäpli hiç hili deformasiýa bolmaz.

1

2.
Portfel we çemodan üçin “Case” we sumka önümçiligi üçin manly ulanylýar.

3.
Rulon görnüşinde gaplanan rulonyň ululygy adatça 36 "x50m ýa-da 36" x100m, diametri bolsa 27 sm töweregi. Rulony gaplamak üçin güýçli PE arassa plastik paketler ulanylýar. Zerur bolsa dokalan sumka bar.

2

4.
1. Elýeterli bahalar bilen ýokary hil.
2. Çig maldan reňk tapawudyna çenli, eltip berilýänçä we satuw hyzmatyndan soň her bir ownuk jikme-jikliklere üns berýäris.
3.Gurulan ümsüm halka, perdeleri çekeniňizde sesleri peseldip biler, perdeler has rahat.

5.
1.Biz müşderilerimiz üçin gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat üçin ähli güýji sarp edýän zawod.
2. Müşderileriň ulanylyşyndan seslenme almak üçin satuwdan soň yzarlamak ulgamyny tamamladyk.
3. Müşderiler üçin ilkinji el zawodynyň bahasy we ýokary hilli kepillik bilen göni üpjün etmek.
4.Biziň esasy aýakgap material bazarymyz Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlerdir.

3

Sorag-jogap

1. Önümleriňiz üçin has köp maglumaty nädip bilip bilerin?
J: Köp usul bar: web sahypamyzy alada goýuň, iňlis dilindäki önüm broşýurasyny size iberip bileris.Kanton ýarmarkasyna ýa-da beýleki daşary ýurt ýarmarkasyna has köp gatnaşarys.Şeýlelik bilen, biziň otagymyza hem baryp bilersiňiz.Sagbol.Has köp sorag üçin web sahypamyzda hoşniýetlilik bilen habar iberiň ýa-da göni habarlaşyň!

2.Q: Sargydy nädip goýmaly?
A5: Bir usuly, satyn alyş sargyt maglumatlaryňyzy e-poçta ýa-da faks arkaly iberip bilersiňiz, soň bolsa proforma hasap-fakturasyny edip bileris, soň bolsa goýum üçin tölärsiňiz, soň bolsa önümler taýýarlarys.Anotherene bir usuly, ätiýaçlandyryş kepilligini berip biljek gönüden-göni onlaýn zakaz edip bilersiňiz, bu has ygtybarly, sebäbi isleg önümleriňizi alyp biljekdigiňize kepillik berýän üçünji tarap bar.

3. Önümleriňizde ýa-da paketiňizde çap ediljek Logotipimiz ýa-da kompaniýanyň ady barmy?
J: Elbetde. Siziň logotipiňizi önümleriňize gyzgyn möhürleme, çap etmek, nagyşlamak, UV örtük, ýüpek ekranly çap ýa-da stiker goýup bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň