Insole üçin kagyz insole tagtasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Ölçegi:Adatça 1.00mx 1.50m ýa-da müşderiniň islegi boýunça
Hil:555,001,517,608, saýlamak üçin dürli hil
Görnüşi:insol
Agramy:Hiline we ululygyna baglylykda jikme-jiklikler bilen habarlaşyň
Marka:Moontex, otewroteks
Gaplamak:Bir halta üçin 25 sahypa

Jikme-jiklikler

1. Funksiýa
Gowy laýyklyk ukyby, amatly ýelmeşmek, çemodanlary we aýakgaplary gaýtadan işlemäge peýdaly.

2. Arza
Stasionar üçin ulanylýan manly: faýl eýesi, mekdep sumkasy we depder

1

3. Jikme-jiklikler
Tekston sahypasy ýa-da rulon bilen, bir polibag üçin 25 sahypa ýa-da agaç palet gaplamak bilen. Müşderileriň islegine görä.

4.Biziň hyzmatlarymyz
1. Müşderiler üçin ilkinji el zawodynyň bahasy we ýokary hilli kepillik bilen göni üpjün ediň
2. Müşderileriň ulanylyşyndan seslenme almak üçin satuwdan soň yzarlaýyş ulgamyny tamamladyk.
3. Iňlis dilinde islendik soragyňyza jogap bermek üçin tejribeli satuw toparlary 12 sagat.

2

5.Biz hakda maglumat
1. ISO 9001 dolandyryş ulgamyna laýyklykda her iş prosedurasynda hiline berk gözegçilik edýäris.Önümlerimiz SGS, UNION, INTERTEK şahadatnamalaryny aldy.
2.Biziň kompaniýamyz esasan insol tagtasyny, himiki listi (aýak barmaklary we aýakgaplary), pingpong (gyzgyn eriş ýelimi) we beýleki dokalan däl önümleri öndürýär.
3.Biziň esasy aýakgap material bazarymyz Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlerdir.

Sorag-jogap

1.Harytlaryňyz üçin has köp maglumaty nädip bilip bilerin?
J: Köp usullar bar: web sahypamyzy alada goýuň, iňlis dilindäki önüm broşýurasyny size iberip bileris.Kanton ýarmarkasyna ýa-da beýleki daşary ýurt ýarmarkasyna has köp gatnaşarys.Şeýlelik bilen, biziň otagymyza hem baryp bilersiňiz.Sagbol.Has köp sorag üçin habarlary web sahypamyzda goýuň ýa-da göni habarlaşyň!

2.Q: Nädip sargyt goýmaly?
A5: Bir ýol, satyn alyş sargyt maglumatlaryňyzy e-poçta ýa-da faks arkaly iberip bilersiňiz, soň biz size proforma hasap-faktura edip bileris, soň bolsa goýum üçin tölärsiňiz, soň bolsa önümleri taýýarlarys.Anotherene bir ýol, ätiýaçlandyryş kepilligini berip biljek göni onlaýn sargyt goýup bilersiňiz, bu has ygtybarly, sebäbi isleg önümleriňizi alyp biljekdigiňize kepillik berýän üçünji tarap bar.

3. Önümleriňizde ýa-da paketiňizde çap ediljek Logotipimiz ýa-da kompaniýamyzyň ady barmy?
J: Elbetde. Siziň logotipiňizi önümleriňize gyzgyn möhürlemek, çap etmek, nagyşlamak, UV örtük, ýüpek ekranly çap ýa-da stiker arkaly goýup bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň