Insole üçin kagyz insole tagtasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Ölçegi:Adatça 1.00mx 1.50m ýa-da müşderiniň islegi boýunça
Hil:555,001,517,608, saýlamak üçin dürli hil
Görnüşi:insol
Agramy:Hiline we ululygyna baglylykda jikme-jiklikler bilen habarlaşyň
Marka:“Moontex”, “otewroteks”
Gaplamak:Bir halta üçin 25 list

Jikme-jiklikler

1. Funksiýa
Gowy laýyklyk ukyby, amatly ýelmeşmek, çemodanlary we aýakgaplary gaýtadan işlemegiň peýdasy.

2. Arza
Stasionar üçin ulanylýan manly: faýl eýesi, sumka we depder

1

3. Jikme-jiklikler
Tekston sahypasy ýa-da rulon bilen, bir polýag üçin 25 sahypa ýa-da agaç palet gaplamak bilen. Müşderileriň islegine görä.

4.Biziň hyzmatlarymyz
1. Müşderiler üçin ilkinji el zawodynyň bahasy we ýokary hilli kepillik bilen göni üpjün etmek
2. Müşderileriň ulanylyşyndan seslenme almak üçin satuwdan soň yzarlamak ulgamyny tamamladyk.
3. Iňlis dilinde islendik soragyňyza jogap bermek üçin tejribeli satuw toparlary 12 sagat.

2

5.Biz hakda maglumat
1. ISO 9001 dolandyryş ulgamyna laýyklykda her iş prosedurasynda hiline berk gözegçilik edýäris.Önümlerimiz SGS, UNION, INTERTEK şahadatnamalaryny aldy.
2.Biziň kompaniýamyz esasan insol tagtany, himiki listi (aýak barmaklary we hasaplaýjy), pingpong (gyzgyn eriş ýelimleýji) we beýleki dokalan däl önümleri öndürýär.
3.Biziň esasy aýakgap material bazarymyz Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlerdir.

Sorag-jogap

1. Önümleriňiz üçin has köp maglumaty nädip bilip bilerin?
J: Köp usul bar: web sahypamyzy alada goýuň, iňlis dilindäki önüm broşýurasyny size iberip bileris.Kanton ýarmarkasyna ýa-da beýleki daşary ýurt ýarmarkasyna has köp gatnaşarys.Şeýlelik bilen, biziň otagymyza hem baryp bilersiňiz.Sagbol.Has köp sorag üçin web sahypamyzda hoşniýetlilik bilen habar iberiň ýa-da göni habarlaşyň!

2.Q: Sargydy nädip goýmaly?
A5: Bir usuly, satyn alyş sargyt maglumatlaryňyzy e-poçta ýa-da faks arkaly iberip bilersiňiz, soň bolsa proforma hasap-fakturasyny edip bileris, soň bolsa goýum üçin tölärsiňiz, soň bolsa önümler taýýarlarys.Anotherene bir usuly, ätiýaçlandyryş kepilligini berip biljek gönüden-göni onlaýn zakaz edip bilersiňiz, bu has ygtybarly, sebäbi isleg önümleriňizi alyp biljekdigiňize kepillik berýän üçünji tarap bar.

3. Önümleriňizde ýa-da paketiňizde çap ediljek Logotipimiz ýa-da kompaniýanyň ady barmy?
J: Elbetde. Siziň logotipiňizi önümleriňize gyzgyn möhürleme, çap etmek, nagyşlamak, UV örtük, ýüpek ekranly çap ýa-da stiker goýup bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň