ping pong gyzgyn ereýän list

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Galyňlygy: 0,60mm, 0.80mm, 1.00mm, ping pong gyzgyn ereýän list üçin 1,20mm
Material: Gowy poliester mata, EVA ýelimi
Eremegiň temperaturasy: hiline baglylykda 80 ° ~ 180 ° töweregi:
Reňk: ak we gök
Gaplamak: rulon ýa-da list bilen
Ölçegi: 0.90mx 1.50m ýa-da list boýunça 1.00mx 1.50m
Ulanylyşy: aýakgap üçin aýakgap we taýak

Jikme-jiklikler

1. Önümçilik setiri:Ösen enjam, hünärmen önümçilik işgärleri, Arassa we tertipli ussahana.

1

2.Gaplamak maglumatlary

Sahypa ýa-da rulon bilen gaplanan, adatça polýak üçin 25 list ýa-da rulon üçin 50 metr.Zerur bolsa plastmassa çap edilip bilner.Maglumat çap etmek üçin PDF faýly çap etmegi guramak üçin zerurdyr.

2

3. Aýratynlyklary

1. Ajaýyp durnuklylyk, himiki durnuklylyk we gysylmaga garşylyk
2. Iň gowy hil, iň gowy baha we iň gowy hyzmat
3. Suw geçirmeýän, döwülmedik, döwülenok
4. Pingpong gyzgyn eritme
5. Bazar islegini kanagatlandyrmak

4 .Merit
1. atylylyk işjeňleşdirilen, Solvent (toluen / benzol) hökmany däl.
2. Gyzgyn eritme ýelimleýji listi öndüriji
3. Güýçli glýutinizm, gowy baglanyşyk, Gaýtadan ulanylandan soň berk ýelimliligi saklaň
4. Iki tarapy we iki tarapy örtülen.
5. Dürli aýakgap we ş.m.
6. Pingpong topy ýaly oňat pingpong effekti bilen çeýe, sesi yzarlap bilersiňiz.
7. galypdan soň hiç haçan deformasiýa, 100% ekologiýa taýdan arassa.

Sorag-jogap

1.Q: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Biz 20 ýyldan gowrak wagt bäri insol tagtasynda we gyzgyn eritme sahypasynda ýöriteleşen öndüriji!Talabyňyzy ýerine ýetirip, insol tagtasyny we gyzgyn eritme ýasap bileris.
2. S: Nusgalary nädip alyp bilerin?
J: Siziň islegiňiz boýunça üpjün edip bileris .Saýlaw mugt, ýöne ýüküň bahasy üçin size töleg gerek.
3. S: Nusgany näçe wagtlap garaşyp bilerin?
J: Nusgany taýýarlarys we 3 günüň içinde size ibereris.
4. S: Nädip sargyt etmeli?
1) Haryt maglumatlary-mukdary, spesifikasiýasy (list ýa-da ululyk, galyňlyk we gaplama talaplary we ş.m.)
2) Eltip bermegiň wagty talap edilýär.
3) Maglumat ibermek-Kompaniýanyň ady, Köçe salgysy, Telefon we faks belgisi, Barjak deňiz porty.
4) Hytaýda bar bolsa, iberijiniň aragatnaşyk maglumatlary


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň