Eva bilen kagyz tagtasy

Gysga düşündiriş:

Galyňlygy EVA ululygyndaky insole kagyz tagtasy üçin 1.00mm ~ 2.00mm, adatça 1,00mx 1,50m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça reňk Müşderileriň islegine görä islendik reňk çap ediň Material Good EVA kagyz pulpasy we ýelim MOQ 500 list Hil 555,001,517,608, saýlamak üçin dürli hil


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Material: Gaýtadan işlenen kagyz, ýelim, eva list
Kagyz insol tagtasynyň reňki: gülgüne, goýy gülgüne, ak
EVA reňki: ak, gara, sary, OEM Reňk.
Galyňlyk: 1.0mm-2.0mm adatça 1,25mm, 1.5mm, 1,75mm, 2.0mm,
Ölçegi: 36 '' * 54 '', 40 "* 60", 1m * 1,5m.
Marka: eurotex, wodetex
Güýçli ýelim (iň gowusy), umumy ýelim (has gowusy) ýa-da suw ýelimi. Müşderiniň isleýşi ýaly.
MOQ: 1000 sahypa
Gaplamak: list boýunça, sumka üçin 20 sahypa

Jikme-jiklikler

1. Funksiýa
1. Gowy berklik, suwa garşylyk, bukulmak we durnuklylyk.
2. Daşky gurşawy goramak, yslara çydamly, dem alýan, formaldegid, agyr metallar we beýleki zyýanly maddalary öz içine almaýar.
3. Çyglylyga garşy, suw geçirmeýän, siňdiriji rahatlyk.

wwww

2. Arza
Insole, dynç alyş aýakgaplary we gaplar üçin ulanylýar ýa-da süýşürilen gurluşykly insoly tikmek üçin, esasanam sport aýakgaplary we kärende aýakgaplary üçin ulanylýar.

3. ippingükleme maglumatlary
1, Adatça çydamly polibag üçin 20 sahypa bolýar (müşderiniň islegine görä)
2, agaç palet bilen gaplanyp bilner.
3, gowşuryş wagty: Doly gaplar üçin 7 ~ 10 günüň içinde

wwww

5.Biziň hyzmatlarymyz
1. Islegiňiz boýunça mugt nusgalar bar.gözlegiňize görä.
2. Çig maldan reňk tapawudyna gözegçilik etmek, eltip bermek we satuw hyzmatyndan soň her bir ownuk jikme-jikliklere üns berýäris.
3. Perde Aksesuarlary üçin 100% öndüriji, hünärmen üpjün ediji.

6.Biz hakda maglumat
1.Biz 15 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäniň dürli künjeklerinden köp müşderi üçin hünär bilen üpjün edýäris we eksport edýäris.
2. Müşderileriň ulanylyşyndan seslenme almak üçin satuwdan soň yzarlaýyş ulgamyny tamamladyk.
3. Müşderiler üçin ilkinji el zawodynyň bahasy we ýokary hilli kepillik bilen göni üpjün ediň.

wwww

Sorag-jogap

1.Perde esbaplary bilen meşgullanýarsyňyzmy?
J: Elbetde, aýakgap materiallary bilen üpjün edijiniň öňdebaryjydyrys.Esasy önümlerimiz insol kagyz tagtasy, dokalan däl tagta, himiki list çyzgy tagtasy, gyzgyn eritme we süýüm tagtasy.

2. Zawodyňyza baryp bilerismi?
J: Hawa, hoş geldiňiz.Producthli önümlerimizi görkezmek üçin professional sergi otagymyz bar.Siziň göwnüňizden turar diýip ynanýarys.Halaýan önümiňizi tapyň.

3.Harytlaryňyz üçin has köp maglumaty nädip bilip bilerin?
J: Köp usullar bar: web sahypamyzy alada goýuň, iňlis dilindäki önüm broşýurasyny size iberip bileris.Kanton ýarmarkasyna ýa-da beýleki daşary ýurt ýarmarkasyna has köp gatnaşarys.Şeýlelik bilen, biziň otagymyza hem baryp bilersiňiz.Sagbol.Has köp sorag üçin habarlary web sahypamyzda goýuň ýa-da göni habarlaşyň!
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň