Eva bilen kagyz tagtasy

Gysga düşündiriş:

Galyňlygy EVA Ölçegli insole kagyz tagtasy üçin 1.00mm ~ 2.00mm-den Adatça 1.00mx 1.50m ýa-da müşderiniň islegine görä reňk Müşderileriň islegine görä islendik reňkli material çap ediň Gowy EVA kagyz pulpasy we ýelim MOQ 500 sahypasy Hil 555,001,517,608, saýlamak üçin dürli hil


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt

Material: Gaýtadan işlenen kagyz, ýelim, eva list
Kagyz insol tagtasynyň reňki: gülgüne, goýy gülgüne, ak
EVA-nyň reňki: ak, gara, sary, OEM Reňk.
Galyňlyk: 1.0mm-2.0mm adatça 1,25mm, 1.5mm, 1.75mm, 2.0mm,
Ölçegi: 36 '' * 54 '', 40 "* 60", 1m * 1,5m.
Marka: eurotex, wodetex
Güýçli ýelim (iň gowusy), umumy ýelim (has gowusy) ýa-da müşderiniň islegine görä suw ýelimi.
MOQ: 1000 sahypa
Gaplamak: list boýunça, sumka üçin 20 sahypa

Jikme-jiklikler

1. Funksiýa
1. Gowy berklik, suwa garşylyk, bukulmak we durnuklylyk.
2. Daşky gurşawy goramak, yslara çydamly, dem alýan, formaldegid, agyr metallar we beýleki zyýanly maddalar ýok.
3. Çyglylyga garşy, suw geçirmeýän, siňdiriji rahatlyk.

wwww

2. Arza
Insol, dynç alyş aýakgaplary we haltalar üçin ulanylýar ýa-da süýşürilen gurluşyk bilen insoly tikmek üçin, esasanam sport aýakgaplary we aýakgap aýakgaplary ýaly amatly aýakgaplar üçin ulanylýar.

3. ippingükleme maglumatlary
1, Adatça çydamly polibag üçin 20 sahypa bolýar (müşderiniň islegine görä)
2, agaç palet bilen gaplanyp bilner.
3, gowşuryş wagty: Doly gaplar üçin 7 ~ 10 günüň içinde

wwww

5.Biziň hyzmatlarymyz
1. Islegiňiz boýunça mugt nusgalar bar.gözlegiňize görä.
2. Çig maldan reňk tapawudyna gözegçilik etmek, eltip bermek we satuw hyzmatyndan soň her bir ownuk jikme-jikliklere üns berýäris.
3. Perde esbaplary üçin 100% öndüriji, hünärmen üpjün ediji.

6.Biz hakda maglumat
1.Biz 15 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäniň köp künjeginden köp müşderi üçin hünär bilen üpjün edýäris we eksport edýäris.
2. Müşderileriň ulanylyşyndan seslenme almak üçin satuwdan soň yzarlamak ulgamyny tamamladyk.
3. Müşderiler üçin ilkinji el zawodynyň bahasy we ýokary hilli kepillik bilen göni üpjün etmek.

wwww

Sorag-jogap

1.Parda garnituralarynda hünärmenmi?
J: Elbetde, aýakgap materiallary bilen üpjün edijiniň öňdebaryjydyrys.Esasy önümlerimiz insol kagyz tagtasy, dokalan däl tagta, himiki kagyzdan ýasalan tagta, gyzgyn ereýän we süýümli tagta.

2. Zawodyňyza baryp bilerismi?
J: Hawa, hoş geldiňiz.Producthli önümlerimizi görkezmek üçin professional sergi otagymyz bar.Siziň göwnüňizden turar diýip ynanýarys.Halaýan önümiňizi tapyň.

3.Harytlaryňyz üçin has köp maglumaty nädip bilip bilerin?
J: Köp usul bar: web sahypamyzy alada goýuň, iňlis dilindäki önüm broşýurasyny size iberip bileris.Kanton ýarmarkasyna ýa-da beýleki daşary ýurt ýarmarkasyna has köp gatnaşarys.Şeýlelik bilen, biziň otagymyza hem baryp bilersiňiz.Sagbol.Has köp sorag üçin web sahypamyzda hoşniýetlilik bilen habar iberiň ýa-da göni habarlaşyň!
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň